Tervetuloa Psykologiseen soveltuvuusarviointiin

Onneksi olkoon, olet saanut kutsun henkilöarviointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että olet sijoittunut yhdeksi parhaista hakijoista hakemaasi tehtävään tai sitä, että työnantajasi on kiinnostunut selvittämään miten kykyjäsi voidaan hyödyntää jatkossa Nämä sivut on tarkoitettu sinulle, joka haluat kuulla arviointipäivän kulusta tai saada lisätietoa psykologisista soveltuvuusarvioinneista. Crescon henkilökunta vastaa myös mielellään kaikkiin arviointiin liittyviin kysymyksiin sähköpostilla cresco [at] momentous.fi tai puhelinnumerosta 020 741 5380.

Arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi osana rekrytointiprosessia tai uraohjausta. Soveltuvuusarviointi on työnantajalle hyödyllinen keino saada tietoa työntekijän ominaisuuksista, persoonallisuudesta ja kyvykkyyksistä. Osallistujalle arviointi toimii apuvälineenä hahmottamaan omia kykyjä, taitoja ja toiveita liittyen työhön ja uraan sekä lisäämään itsetuntumusta.

Erilaisia arviointityyppejä 

Soveltuvuusarviointi 

Psykologinen soveltuvuusarviointi on olennainen osa rekrytointiprosessia ja hyödyllinen työkalu sopivimman henkilön löytämiseen avoimeen tehtävään. Arviointikriteerit liittyvät haetun tehtävän vaatimuksiin ja organisaation toiveisiin siitä, millaisia ominaisuuksia valittavalta henkilöltä odotetaan. Tavoitteena on kartoittaa hakijan ja haetun tehtävän sekä organisaation yhteensopivuutta. Soveltuvuusarvioinnin perusteella tehty raportti kirjoitetaan aina tiettyyn tehtävään ja organisaatioon eikä se siten ole sellaisenaan yleistettävissä muun tyyppisiin tehtäviin.

Potentiaalikartoitus

Potentiaalikartoitusta voidaan käyttää esimerkiksi osana coachingia, uraohjausta tai yritysten sisäisten tehtävien uudelleenjärjestelyjä. Soveltuvuusarvioinnista poiketen potentiaalikartoitus keskittyy tietyntyyppisten henkilökohtaisten ominaisuuksien selvittämiseen tai siinä voidaan tutkia yleisluontoisemmin henkilön motivaatiotekijöitä, taitoja ja kehittymispotentiaalia.

Soveltuvuusarvioinnin menetelmien valinta

Ensimmäinen vaihe arvioinnissa on arvioinnin tarkoituksen ja arvioinnissa käytettyjen kriteerien määrittäminen. Tällöin tarkoituksena on kartoittaa yhdessä työnantajan kanssa, minkälaista osaamista organisaatiossa tai tiimissä erityisesti vaaditaan. Lisäksi esimerkiksi rekrytoinnin yhteydessä pohditaan, mitä työ vaatii tekijältään ja minkälaista ihmistä haetaan. Tämän pohjalta psykologi valitsee arviointipäivään tehtävät, joilla pystyy parhaiten kartoittamaan haettavan työtehtävän tai muun tilanteen kannalta olennaisia kompetensseja eli vahvuuksia.

Valmistautuminen henkilöarviointiin

Osallistuessasi Psykologitoimisto Crescon henkilöarviointiin sinulle lähetetään sähköpostikutsu, jossa varmistetaan arviointisi aika, paikka ja täytettävät ennakkotehtävät. Ennakkotehtävät sisältävät aikarajallisia kykytestejä ja vapaassa tahdissa suoritettavia työskentely- ja ajattelutyyliä arvioivia testejä. Halutessasi voit suorittaa testit myös toimistollamme, jos sinulla ei  ole käytettävissä esimerkiksi rauhallista työskentelytilaa tai internet-yhteyttä.

Henkilöarviointiin osallistujana velvollisuutenasi on suorittaa testit rehellisesti ja parhaasi mukaan. Testipäivään suositellaan saavuttavaksi hyvin levänneenä. Kerrothan meille aina mahdollisista seikoista, kuten sairastumisesta tai muista ongelmista, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyysi sitä heikentäen. Emme suosittele testipäivään osallistumista sairastapauksen sattuessa, joten otathan tällaisissa tilanteissa yhteyttä toimistoomme.

Arviointipäivän kulku

Crescon arviointipäivän pituus vaihtelee valituista arviointitehtävistä ja henkilön työskentelynopeudesta riippuen keskimäärin neljästä kuuteen tuntiin. Osa soveltuvuusarvioinnista on mahdollista suorittaa tarvittaessa etänä. Tehtävät eivät ole kaikille arviointiin tuleville samoja, vaan vaihtelevat haettavan työtehtävän tai toimeksiannon mukaan. Päivän kulusta saa lisätietoa heti päivän alussa. Päivän aikana voi halutessaan pitää taukoja ja käydä lounaalla. Kysythän aina neuvoa henkilökunnaltamme epäselvissä tilanteissa.

Arviointipäivän aikana mietitään omia ajattelu- ja toimintatapoja monesta eri näkökulmasta. Tämä tuntuu joskus haastavalta, mutta yleensä prosessi koetaan myönteisenä ja itsetuntemusta kasvattavana. On hyvä tunnistaa omat vahvuutensa, mutta myös kehittämiskohteensa. Omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunteminen auttaa muun muassa urasuunnittelussa.

Testityypit, joita arviointipäivä useimmiten sisältää ovat

  • Itsearviointitehtävät
  • Kykytestit esim. loogisen päättelyn testi
  • Työelämän simulaatiotehtävät
  • Ryhmäharjoitus
  • Psykologin haastattelu

Raportti ja palaute

Arviointipäivän jälkeen Crescon psykologi kirjoittaa lausunnon, mikäli kirjallisesta raportoinnista on sovittu toimeksiantajan kanssa. Raportti ja testit säilytetään kaksi vuotta: tänä aikana ihmisen kyvyt ja taidot muuttuvat suhteellisen vähän. Arvioitu saa psykologilta raportin noin viikon sisällä.

Halutessaan arviointipäivästä saa myös suullista palautetta ottamalla yhteyttä haastattelun tehneeseen psykologiin. Ennen palautekeskustelua kannattaa miettiä valmiiksi, mitä asioita haluaa kysyä lausunnosta. Usein palaute koetaan itsetuntemusta lisäävänä.

Raportointi ja päätöksenteko

Toimeksiantajalle toimitetaan sama raportti kuin arvioitavalle henkilölle. Mikäli arviointi on osa jotakin päätöksentekoprosessia, kuten rekrytointia, tekee toimeksiantaja henkilöä koskevan päätöksen. On hyvä muistaa, että arviointi on vain yksi osa koko prosessia. Esimerkiksi rekrytointipäätökseen vaikuttavat lisäksi työkokemus, koulutus, toimeksiantajan suorittama haastattelu sekä mahdolliset suosittelijatiedot.

Arvioitavan henkilön oikeudet henkilöarviointiprosessissa

Jokaisen henkilöarviointeja tekevän yrityksen toimintaperiaatteisiin tulisi kuulua tavoite palvella mahdollisimman hyvin sekä toimeksiantajaa että arviointiin tulevaa henkilöä. Noudatamme tietosuojavaltuutetun yksityisyydensuojan sisältämiä arvioitavan oikeuksia, johon henkilöarvioinnin suhteen kuuluvat seuraavat:

  •  Arviointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja henkilöllä on oikeus asettaa arvioinnille omat rajat, esimerkiksi kieltäytyä testistä.
  • Arvioinnissa käytettävien menetelmien tulisi olla motivoivia ja ns. läpinäkyviä eli arvioitavan tulisi myös itse ymmärtää, mitä tehtävillä mitataan.
  • Arviointitehtävien tulee liittyä haettavan tehtävän kannalta olennaisiin asioihin.
  •  Henkilöarviointiin liittyvät asiat ovat luottamuksellisia ja näin ollen arviointipäivän tietoja annetaan vain toimeksiannon pyytäneelle henkilölle tai henkilöille. Jos arviointipäivään sisältyy ryhmätilanne, arvioitavilta toivotaan, että muista ryhmässä olleista ei jälkeenpäin puhuta.
  • Yksityisyyden suojan lain mukaan työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on arvioitavan pyynnöstä annettava hänelle maksutta henkilöarvioinnissa tehty kirjallinen lausunto, jos sellainen on tehty.

Lisätietoja arvioitavan oikeuksista ja yksityisyyden suojasta on myös saatavilla tietosuojavaltuutetulta.

Lämpimästi tervetuloa!